Regulamin

Regulamin Szczytnopomaga.pl

Obowiązuje od 15.07.2020 r.

 § 1 [Definicje] 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. „Portal”- portal internetowy „szczytnopomaga.pl” dostępny pod adresem www.szczytnopomaga.pl.
 2. „Organizator” – stowarzyszenie „Wszystko dla Szczytna” z siedzibą w Szczytnie, ul.Leyka 37/54, 12-100 Szczytno, wpisane do rejestru stowarzyszeń zwykłych przez Starostę Szczycieńskiego pod poz. 15, którego akta rejestrowe przechowywane są przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, NIP 7451850483, REGON 380941774.
 3. „Regulamin” – niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Portalu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Organizatora,
 4. „Darowizna” – kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przekazywana przez Użytkownika na rzecz Organizatora, w tym w szczególności w powiązaniu z określoną Zbiórką,
 5. „Zbiórka” – ogłaszana w Portalu przez Organizatora polegająca na zbiórce pieniędzy na realizację określonego celu lub na cele statutowe Partnera lub Organizatora w ogólności,
 6. „Użytkownik” – podmiot biorący udział w Transakcjach przeprowadzanych w ramach Zbiórki.
 7. „Partner” – uczestnik akcji, z którego inicjatywy i przy którego pomocy prowadzona jest akcja Zbiórki.
 8. PayU, OPERATOR PŁATNOŚCI – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem e-mail: pomoc@payu.pl.

§ 2 [Postanowienia ogólne]

 1. Portal stanowi wyłączną własność Organizatora.
 2. Stowarzyszenie udostępnia Użytkownikom adres email: wszystkodlaszczytna@gmail.com przeznaczony do kontaktów z nią, na który Użytkownicy mogą kierować do Organizatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.
 3. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Organizatorem, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.
 4. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 5. Logo i nazwa Portalu są prawnie chronione i stanowią własność Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Organizatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.

§ 3 [Zbiórki i przekazywanie Darowizn]

 1. Zbiórki są publikowane w Portalu wyłącznie przez Organizatora. Zbiórki mogą być prowadzone przez Organizatora samodzielnie lub we współpracy z Partnerem.
 2. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 3. Użytkownicy mogą przekazywać Darowizny za pośrednictwem Serwisów pośrednictwa finansowego, przelewem na wyodrębniony/dedykowany na dany cel rachunek bankowy Organizatora. 
 4. Użytkownik, w ramach usługi PayU świadczonej w ramach Portalu pośrednictwa finansowego prowadzonego przez spółkę Payu S.A. akceptuje regulamin znajdujący się pod adresem: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/
 5. Rozliczenia transakcji związanych z przekazywaniem Darowizn dokonywanych przelewem, za wyjątkiem przelewów dokonywanych bezpośrednio na rachunek Stowarzyszenia, przeprowadzane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Serwisu pośrednictwa finansowego.
 6. Łączna kwota Darowizn przekazanych przez Użytkowników na daną Zbiórkę jest widoczna w Portalu, przy czym kwota ta jest kwotą orientacyjną i może się różnić od łącznej kwoty rzeczywiście przekazanych Darowizn, między innymi ze względu na możliwe opóźnienia w działaniu systemu bankowego bądź incydentalne braki odpowiedzi z systemu płatności.

§ 4 [Dane osobowe]

Stowarzyszanie nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych darczyńców/wpłacających, chyba że indywidualnie wyrażą na to zgodę i ich dane zostaną opublikowane w portalu.

§ 5 [Reklamacje]

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu, a także wykonywaniem usług przez Stowarzyszenie.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Stowarzyszenia: wszystkodlaszczytna@gmail.com, wpisując w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej. 
 3. Stowarzyszenie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie. 
 5. Stowarzyszenie informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Portalu, w tym świadczonych przez Serwisy pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

§ 6 [Zmiany Regulaminu]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Portalu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

§ 7 [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 15 lipca 2020 roku.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Portalu.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.)
 4. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Organizatorem a Partnerami, wynikłych w związku ze świadczeniem przez Organizatora usług w ramach Portalu będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Szczytnie – postanowienie nie wiąże konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

W imieniu Stowarzyszenia 

Rafał Wilczek                               Rafał Kiersikowski

Przedstawiciel                             Koordynator